Č. p. 13

Na statku hospodařili: kolem 1720 Jakub Tuček, kolem 1750 Vojtěch Tuček,  kolem 1770 Václav Tuček, 1790-1802 Jan Tuček rychtář, kolem 1810 Václav Kubr půlláník, 1850 Matěj Kubr, 1921 Václav Kubr, později "pantáta " Zelenka .

Při velkém požáru roku 1887 bylo ohnisko požáru právě v tomto statku. Důsledek byl, že shořela stodola a obytné stavení.


atímco ohraničení zbořené usedlosti čp. 12 tvořilo dlouhou frontou parcely a s branou přes polovinu délky krátké ulice U stanice, v níž statek měl orientační číslo 2, sousední jižní hospodářství čp. 13 hraničilo s jakousi malou návsí u brodu přes potok jen nárožím stavební parcely a také branou těsně na břehu, a patřilo pod orient. číslem 62 už do ulice Libocké. Ta se tu u "Brůdku" skoro kolmo lomí a stáčí k západu.

Také usedlost čp. 13 mívala starobylé pojmenování: "U Tučků". [ Při prohlížení matrik libockých byl objeven  záznam o sňatku Vojtěcha Tučka, syna Jakuba Tučka s  Annou Procházkovou dne 16.10.1720. Znamená to, že Tučkovi žili v Liboci již před rokem 1700. Jako prvorozený syn Vojtěcha a Anny Tučkových byl Václav narozený 15.8. 1721, který je později uváděn k roku 1767 libockým rychtářem, který je v josefinském katastru r. 1785 ohodnocen jako chalupník. Dalšími potomky Vojtěcha a Anny byl Jan * 7.4.1723, Anna * 4.7.1724 Kateřina * 6.8.1727, Jakub * 4.7.1729, Jakub 13.7.1733 a Jan *25.6.1736.

Nepodařilo se objevit sňatek Václava Tučka, proto není známo ani příjmení jeho ženy Kateřiny † 3.7.1857 ve věku 75 let, ani odkud pocházela. Václav a Kateřina měli celkem 11 potomků: Barbora * 23.11.1747, Matěj * 15.2.1750, Jan * 20.5.1751, Jiřík * 6.4.1753, Anna * 24.8.1754, opět Anna * 30.7.1758, Kateřina * 29.10.1760, Magdalena * 18.2.1763, Jakub *9.6.1764, opět Magdalena * 2.8.1765, opět Magdalena * 26.4.1768,

 V letech 1790 - 1802 je panským rychtářem nový držitel gruntu Václavův syn Jan Tuček * 20.5.1751. který se oženil 19.1.1783 s Kateřinou Hovorkovou, dcerou šáreckého mlynáře Jana Hovorky z č.p.41  . Spolu měli tyto potomky: Kateřina * 31.12. 1784, Jan * 23.1.1790, František * 20.5.1792 a Marie *15.8.1796.

V době jeho úřadování rychtáře Jana Tučka zažila Liboc dvojí průchod a pobyt ruského vojska, které pod generálem Suvorovem táhlo na pomoc rakouskému spojenci proti císaři Napoleonovi.

Janova dcera Kateřina (nar.31.12.1784 - †3.7.1857) se 26.1.1806 vdala za Václava Kubra (nar. 26.9. 1785 - †31.7.1858) ze sousedního statku č.p. 12, kde byl v té době gruntovníkem jeho otec Josef Kubr.   Václav Kubr přebírá vedení hospodářství v č.p.13. Tím se jméno Tuček na gruntu už dále nevyskytuje. 

Jméno Tuček se ale v libocké oblasti ještě udrželo. Roku 1840 je mlynářem v Šárce na mlýně s libockým čp. 41 Jan Tuček (nar. 23. 1. 1790), není ale jasné, jak byl příbuzný s Tučky z libockého statku.  Jde o mlýn původně zvaný "Hovorkův", později kolem roku 1900 přebudovaný rodem Veselíků na známý šárecký hostinec "Na dívčím skoku" s přilehlým oblíbeným koupalištěm.  Dnes, po prostudování matričních záznamů narozených, můžeme s určitostí říci, že mlynář Jan Tuček nar. 23.1.1790 byl z přízně Tučků z libockého statku, neboť byl synem Jana Tučka, sedláka a rychtáře z č.p. 13 a navíc vnukem mlynáře Jana Hovorky.

Půlláník na statku čp. 13 Václav Kubr a jeho manželka Kateřina Tučková měli spolu osm dětí, šest chlapců a dcery Marii a Kateřinu. K roku 1830 se v rodině uvádí řada synů: František *15.7.1807 - na vojně, Jan * 16.7.1809 - na vandru, a další čtyři dosud doma: Josef * 29.10.1811, Václav * 9.3.1814, Marie * 30.1.1818, Antonín * 8.3.1820, Kateřina * 6.10.1822 a Matěj * 2.11.1824. Dcery Marie a Kateřina se zřejmě někam vyvdaly, a ze synů roku 1840 zbyli doma už jen dva: Antonín a Matěj. A právě nejmladší syn Matěj se pak stává novým hospodářem. Dne 13.8.1850 se žení s Annou rozenou také Kubrovou, ale z Lysolaj (*29. 1. 1831 - †16.7.1875) [ její bratr Jan Kubr se přiženil do hořejšího šáreckého mlýna č.p.41 a stal se zde mlynářem]. Bratr Matěje Antonín později žil na statku jako neženatý s otcem a matkou, kteří byli na výminku. Otec Josef zemřel kolem roku 1858, matka Kateřina není už uvedena v záznamech v roce 1857. Matějova rodina vypadala úplně jinak než otcova: žádní synové [Což není pravda. 22.11.1856 se narodil Václav, žil však pouze čtvrt hodiny. 2.10.1864 se narodil  opět Václav, který byl později držitelem statku. Posledním dítětem Matěje a Anny byl František *1.9.1866 zemřel mlád 23.10.1884]  naopak jen samé dcery. V roce 1863 je to pět děvčat: Anna *9.6.1851 [ta se provdala 8.10.1872 za Josefa Kučeru majitele a hostinského z č.p. 36], Kateřina *30.4.1853, Marie *20.4.1854, Eleonora *10.4.1858 a Barbora *17.4.1860 zemřela† 1.5.1921 Nejstarší Anna je dvanáctiletá a poslední Barborka má tři a půl roku.
Protože tímto rokem mé prameny už končí a v roce 1887 za velkého požáru stále ještě hospodaří Matěj Kubr (už třiašedesátiletý, zemřel 7.5.1906 v č.p.13, jeho žena Anna zemřela 16.7.1875), nevím, zda se pozdější držitel statku Václav Kubr po roce 1863  přece jen nenarodil [ano, narodil se 2.10.1864], anebo zda se do rodiny Matěje Kubra přiženil [nepřiženil].  V Šestákově libocké kronice z roku 1906 je u čp. 13 uváděn  jako chalupník a k roku 1905 je zmiňován jako člen náhradník spojeného libockého zastupitelstva. O dalších osudech rodu Kubrů ve statku čp. 13 v Liboci už dále nic nevím. Zřejmě rod vymřel, [to je velmi pravděpodobné, protože Václav Kubr zemřel 4.1.1925 v šedesáti letech jako svobodný ] protože za první republiky a za druhé světové války hospodařil na gruntě "pantáta Zelenka" a už se tu neříkalo "U Kubrů" ale "U Zelenků".....

 prof. Jan Herink : SELSKÁ LIBOC ZMIZELÁ

Převzato z časopisu Břevnovan „Praha 6 v zapomenutých obrazech 87“, doplněno o další výsledky bádání.
 

Vlevo obytný objekt statku č.p. 12, za ním, za stromem jeho hospodářské staveni a vedle něj, zcela vpravo je budova č.p. 13.

V popředí vpravo je brána statku č.p. 13 "u Brůdku", v pozadí obytný objekt statku č.p. 12

Poslední dny brány č.p. 13 jsou sečteny. Smutný konec jediného  fragmentu kdysi pyšného českého statku, ponížený reklamou stavební firmy a "architekta", který je autorem těch modrých zrůd.
Toto je místo, kde byl vjezd do statku č.p.13 a kde stávala brána.
Obyvatelé statku č.p. 13
 
Vojtěch Tuček a jeho potomci
6.10.1720      Potwrzen dne 6. Octob. v Chramie Lybotskem mládenec Wojtiech wlastni syn Jakuba Tuczky ze wsi Lyboczie a Annou wlastní dczerou Jakuba Prochazky tež z Lyboczie
 
15.8.1721 Okřtien jest v Chrrámie Panie Lyboczkem.... Wacslaw z otce Wojtiecha Tuczky Matky Anny
7.4.1723 *Jan, otec Vojtěch Tuček, matka Anna
14.7.1724 * Anna otec Vojtěch Tuček, matka Anna
6.8.1727 * Kateřina otec Vojtěch Tuček, matka Anna
14.7.1729 * Jakub otec Vojtěch Tuček, matka Anna
23.12.1730 *Eva otec Vojtěch Tuček, matka Anna
13.7.1733 * Jakub otec Vojtěch Tuček, matka Anna
25.6.1736 *Jan otec Vojtěch Tuček, matka Anna 

Potomci Václava Tučka a Kateřiny
23.11.1747 * Barbora, otec Václav Tuček, matka Kateřina
15.2.1750 * Matěj, otec Václav Tuček, matka Kateřina
20.5.1751 * Jan, otec Václav Tuček, matka Kateřina
6.4.1753 * Jiří, otec Václav Tuček, matka Kateřina
24.8.1754* Anna, otec Václav Tuček, matka Kateřina
30.7.1758*Anna, otec Václav Tuček, matka Kateřina
29.10.1760 * Kateřina , otec Václav Tuček, matka Kateřina
18.2.1763 * Magdalena , otec Václav Tuček, matka Kateřina
9.6.1764 * Jakub, otec Václav Tuček, matka Kateřina
2.8.1765 * Magdalena , otec Václav Tuček, matka Kateřina
26.4.1768 * Magdalena , otec Václav Tuček, matka Kateřina

Potomci Jana Tučka a Kateřiny Hovorkové
19.1.1783 Scharka 41; Joannes Tuczek casarius cum  sponsa sua Catharina Howorkowa
31.12.1784 se narodila v Liboci 13  Kateřina, otec Joannes Tuczek casarius, Mater Catharina. Dne 3.7.1857 zemřela v Liboci č.13
23.1.1790 * Jan, otec Jan Tuček chalupník, matka Kateřina
20.5.1792 * František, otec Jan Tuček chalupník, matka Kateřina
15.8.1796 * Marie , otec Jan Tuček chalupník a rychtář, matka Kateřina, dcera Jana Hovorky mlynáře z Šárky, mateře Doroty.

Potomci Václava Kubra a Kateřiny Tučkové
26.9. 1785 se narodil Václav, otec Josef Kubr, matka Kateřina -zemřel 31.7.1858
26.1.1806 uzavřeli sňatek Václav Kubr chalupník Libocký a Kateřina, dcera Jana Tučka souseda a rychtáře libockého
15.7.1807 se narodil František, otec Václav Kubr, matka Kateřina roz. Tučková
16.7.1809 se narodil Jan, otec Václav Kubr, matka Kateřina roz. Tučková
29.10.1811 se narodil Josef, otec Václav Kubr, matka Kateřina roz. Tučková
9.3.1814 se narodil Václav, otec Václav Kubr, matka Kateřina roz. Tučková
30.1.1818 se narodila Marie, otec Václav Kubr, matka Kateřina roz. Tučková
8.3.1820 se narodil Antonín, otec Václav Kubr, matka Kateřina roz. Tučková
6.10.1822 se narodila Kateřina, otec Václav Kubr, matka Kateřina roz. Tučková
2.11.1824 se narodil Matěj, otec Václav Kubr, matka Kateřina roz. Tučková. Zemřel 7.5.1906
 
Potomci Matěje Kubra a Anny
 
Lysolaje 7; Anna *29.1.1831, otec Jan Kubr soused z Lysolaj, syn po †Jakubovi Kubrovi výminkáři z Lysolaj a matky Anny, rozené Kubrové z Ruzyně №15; matka Ludmila dcera †Tomáše Pavlíka výminkáře z Holešovic  №12
13.8.1850 uzavřeli sňatek Matěj Kubr, syn Václava Kubra a Kateřiny Tučkové s nevěstou Annou Kubrovou, dcerou po †Janu Kubrovi z Lysolaj č. 7 a matky Ludmily rozené Pavlíkové.
9.6.1851 se narodila Anna, otec Matěj Kubr, matka Anna rozená Kubrová
 
30.4.1853 se narodila Kateřina, otec Matěj Kubr, matka Anna rozená Kubrová
20.4.1854 se narodila Marie, otec Matěj Kubr, matka Anna rozená Kubrová
22.11.1856 se narodil Václav, žil však pouze čtvrt hodiny. Otec Matěj Kubr, matka Anna rozená Kubrová
10.4.1858 se narodila Eleonora, otec Matěj Kubr, matka Anna rozená Kubrová
17.4.1860 se narodila Barbora, otec Matěj Kubr, matka Anna rozená Kubrová. Barobra Kubrová zemřela svobodná dne 1.5.1921  ve svých 61 letech.

2.10.1864 se narodil Václav, otec Matěj Kubr, matka Anna rozená Kubrová. Zemřel jako svobodný ve svých 60 letech dne 4.1.1925. Tím vymírá rod Kubrů na statku č.p.13 
1.9.1866 se narodil František, otec Matěj Kubr, matka Anna rozená Kubrová. Zemřel 23.10.1884
16.7.1875 zemřela Kubrová Anna, manželka Matěje Kubra, rolníka v Dolní Liboci.