Č. p. 268

 České koruny

..Toto není záznam z kroniky, ale vyprávění pana Bohumila Holečka - prapravnuka pražského měšťanosty Matyáše Holečka, potomka vladyků Holečků z Holedče. Předek Matyáš ....dostal 5. února 1535 od krále Ferdinanda I. dekret, který mu dával právo otevřít si hospodu a navíc ho povýšil na "měšťanostu erbovního".... Před dvěma sty lety Holečkovi postavili novější zahradní hospodu hned naproti vchodu do obory. Tu potom vyhledávali nejen místní usedlíci, mezi nimi také Julius Zeyer... Se Zeyerem zde často sedával Antonín Dvořák, nejedním douškem se osvěžil Jan Neruda, Vítězslav Halek....Mikoláš Aleš, Vojtěch Hynais, Max Švabinský, Ema Destinová, Eliška Krásnohorská..... Z článku  "O první pražské pouti"

 
Okrašlovací spolek "Zveleba Libocká" pro Liboc a okolí, jehož snahou jest zvelebování obce a jejího okolí vysazováním stromoví a udržování cest, založen byl schválením stanov místodržitelstvím v Praze dekretem - výměrem dne 14. dubna 1899 č.56.584 v hostinci Václava Holečka - u české koruny v Horní Liboci. [s.28]
 
 Na počátku 19. století vlastnila usedlost v Horní Liboci tehdy s č.p.18, dnes č.p. 268 rodina Sýkorových. *6.8.1845  se zde narodil mlíkaři a domkáři Vojtěchu Sýkorovi a jeho ženě Ottilii syn Václav. Hospoda zde zřejmě tehdy ještě neexistovala.

Václav Sýkora se 28.2.1870 oženil s Alžbětou Holečkovou *10.11.1848 dcerou Františka Holečka z č.p.17 z tzv. "Holečkárny" v Dolní Liboci . Je to poprvé, co se jméno Holeček objevuje v této usedlosti. Václav Sýkora byl řeznický mistr a hlavně je to první doložený hostinský v této hospodě. Dokazují to zápisy o narození potomků: Terezie *25.1.1872; Antonie *4.7.1873 - †8.8.1873, tady je poprvé uveden jako hostinský; Josef * 25.7.1874 - †25.2.1880; Antonie *30.10.1877; Marie *14.2.1879; Marie *13.10.1880 a Josef *25.2.1888, tady je opět uveden jako hostinský. Václav Sýkora zemřel †29.12.1895 , ale to už vlastnil hospodu Václav Holeček.

 
Poohlédl jsem se jen několik generací zpět a zjistil jsem tyto skutečnosti o rodu Holečkových v Horní a Dolní Liboci: Nejstarším zjištěným společným předkem obou rodů byl Václav Holeček sedlák a rychtář  [Nebyl rychtářem obce libocké, ale břevnovské, kam Horní Liboc katastrálně náležela.] ze statku č.p. 17 a matka Anna Rusová. Jim se narodil *16.12.1795 syn Josef Holeček.

Dne *8.7.1833 se tomuto Josefu Holečkovi  a Anně rozené Rážové narodil syn František Holeček. V zápisu není uvedeno bohužel povolání jeho otce, Josefa Holečka, ale na dalších záznamech je uváděn jako domkář v č.p.5, Horní Liboc . O Františku Holečkovi se ze zápisů o narození jeho potomků dovídáme že byl mlíkařem, domkářem a majitele domu č.p.1 v Horní Liboci.

František Holeček se oženil s Annou Červenou z Dvorců ( pražské Podolí). Žili v v Horní Liboci č. 5 a František zde provozoval mlíkařskou živnost. Tady se narodila jejich dcera Marie *20.9.1857. Ale již v roce 1863 rodina žila v Horní Liboci  č.p. 1 a zde se narodil dne *4.11.1863 syn Václav Holeček, budoucí vlastník a restauratér "U České Koruny".

29.4. 1893 se Václav Holeček oženil s Růženou Pokornou z Vokovic. V zápise je již uveden jako majitel domu č.p. 18 (dnes 268) i když ještě žil bývalý vlastník Václav Sýkora. Spolu měli tyto potomky: Anna * 17.7.1893 - †3.8.1893Vlastimila *2.9.1894;Václav *11.9.1895;František *14.5.1897- †26.10.1897; Růžena *30.5.1898 a Bohumil  *7.9.1900 - †22.11.1978.  Václav Holeček zemřel †7.1.1942.

A nezbývá než celé pátrání zakončit posledním z dynastie rodu Holečků, který se stal majitelem hospody až do znárodnění. Byl to Bohumil Holeček, který se narodil *7.9.1900 jako poslední potomek Václava Holečka a jeho ženy Růženy. Bohumil Holeček se ale s restaurací , která mu kdysi patřila nemohl rozloučit. Pamatuji si ho jak ještě v pokročilém věku vypomáhal. Při jednom sezení na zahradě restaurace kolem roku 1967 jsem od něj dostal jeho fotografii s vlastnoručním podpisem a otiskem razítka na druhé straně. Zemřel o deset let později †22.11.1978.     

A takto jsem se pokusil to celé vyjádřit graficky:

 

Tady  bývala kdysi cukrárna pana Plecitého. Měla přístup z této strany, z Libocké ulice. Uprostřed stěny byla výloha a vlevo byly vchodové dveře. Pamatuji ji ještě kolem roku 1970.   

 

      

Toto by měl být údajně erb Matyáše Holečka a vpravo otisk razítka Holečkovy restaurace na zadní straně fotky Bohumila Holečka

 

Horní Liboc, kdysi č.p.1. Tento dům vlastnil František Holeček(*8.7.1833) a tady se narodil i jeho syn Václav (*4.11.1863). Teprve on začal provozovat hostinskou živnost, ale nikoliv v tomto domě, ale v Horní Liboci č.p.18 dnes č.p. 268. Domek stál na místě dnešní honosné stavby č.p. 251 a byl dříve zapsán v katastru jako nemovitá kulturní památka. Jak je vidět jeho stav byl ještě velmi dobrý kolem roku 1975, odhaduji podle již stojící budovy bývalého VÚMSu ve Vokovicích ( výšková budova na horizontu vpravo). Později se u domku zřítila jeho zadní, severní zeď. Byl sice opraven, ale chátrání pokračovalo, až byl nakonec dům vyhořen a zbourán coby překážející objekt "modernizace" Liboce. Podle pamětí Ant. Mareše ml. , zde býval před 2. sv. válkou čeledník - ubytovna pro pracovníky na libockých statcích.

Holečkova restaurace kolem roku 1930. Bývalo tu veselo a rušno...

 

Liboc a roztomilý text na pohlednici vlevo: "A.Š. Restaurace Pana Holečka v Liboci pp Praha. Jen přijeď ve čtv. neb v neděli by s tebou rozhodně nemohla se baviti. Musím býti v Kuchyni. Až jestli večer. Alespoň se budeme viděti. Můžeš si vzíti kam. Abys nejel sám."

Personál restaurace s majitelem Václavem Holečkem - to je ten sedící pán. A nad ním stojí věčně rozesmátý jeho  syn Bohumil.

Opět personál, tentokráte bez majitele, před vstupem do restaurace.

Příjemné posezení pod kaštany....

...tancovalo se a zpívalo. Zejména, když hrála královna českých harmonikářek Berta Stýblová. .Narodila se 14. dubna 1915 . Maminka byla známá pražská subreta Marie Šamonilová s uměleckým jménem Šanovská, tatínek pak kabaretiér, literát, pěvec Národního divadla, Max Bedřich Stýblo.

Pohřeb Václava Holečka s ostatky jeho předků

Smuteční průvod v Libocké ulici před již neexistujícím domem č.p.272

Smuteční průvod na dnešní Evropké se blíží ke hřbitovu. V pozadí dům č.p.165.

 
 

      

Fotografie s vlastnoručním podpisem Bohumila Holečka. Tu mi osobně pan Holeček věnoval kolem roku 1967

22.11.1978 zemřel Bohumil Holeček

Historické fotografie z archivu pana †Antonína Mareše

Liboc č.p. 17; Josef *16.12.1795; otec Václav Holeček, chalupník; matka Anna, dcera Matěje Rusa, chalupníka a matky Veroniky z Břevnova

 František *8.7.1833; otec Josef Holeček, domkář, syn Václava Holečka a matky Anny rozené Rusové; matka Anna, dcera Josefa Ráže, tesařského mistra z Malého Břevnova NC1 [dnes Bílá Hora] a matky Anny rozené Urbanové 

Václav *6.8.1845; otec Vojtěch Sýkora domkář a mlíkař, syn Jana Sýkory a matky Marie rozené Chaloupkové; matka Ottilie Ullman, dcera Jana Ullmana, tovaryše truhlářského z Chebu a matky Markety rozené Mayrové z  Chebu.

 Marie *20.9.1857, Horní Liboc č.5; otec: František Holeček, mlíkař z Horní Liboce č. 5, syn po zemřelém Josefu Holečkovi, domkáři z Horní Liboce č.5 a matky Anny rozené Rážové. Matka Anna Červená, dcera Josefa Červeného z Dvorců č. 13 a matky Marie rozené Šťastné z Dvorců.  

Václav *4.11.1863; Horní Liboc č.1; otec: František Holeček, mlíkař z Horní Liboce č. 5, syn po zemřelém Josefu Holečkovi, domkáři z Horní Liboce č.5 a matky Anny rozené Rážové. Matka Anna Červená, dcera Josefa Červeného z Dvorců č. 13 a matky Marie rozené Šťastné z Dvorců.  

28.2.1870; ženich Václav Sýkora mistr řeznický z Horní Liboce č 18, syn Vojtěcha Sýkory domkáře a matky Otilie rozené Ullmanovy z Chebu; matka Alžběta Holečková dcera Františka Holečka, rolníka z Dolní Liboce č.17 a matka Anny rozené Zákonovy z Horoměřic.   

Terezie *25.1.1872; otec Václav Sýkora mistr řeznicky, matka Alžběta dcera Františka Holečka, chalupníka z D. Liboce č. 17

Antonie *4.7.1873 - †8.8.1873; otec Václav Sýkora hostinský, matka Alžběta dcera Františka Holečka, chalupníka z D. Liboce č. 17

Josef * 25.7.1874 - †25.2.1880; otec Václav Sýkora mistr řeznicky, matka Alžběta dcera Františka Holečka, rolníka z D. Liboce č. 17

Antonie *30.10.1877; otec Václav Sýkora mistr řeznicky, matka Alžběta dcera Františka Holečka, rolníka z D. Liboce č. 17

Marie *14.2.1879; otec Václav Sýkora mistr řeznicky, matka Alžběta dcera Františka Holečka, rolníka z D. Liboce č. 17

Marie *13.10.1880; otec Václav Sýkora mistr řeznicky, matka Alžběta dcera Františka Holečka, rolníka z D. Liboce č. 17

 Josef *25.2.1888; otec Václav Sýkora hostinský, matka Alžběta dcera Františka Holečka, rolníka z D. Liboce č. 17

29.4. 1893; ženich Holeček Václav, majitel domu č. 18 v Horní Liboci, syn Františka Holečka, majitele domu č.1 v Horní Liboci a Anny rozené Červené z Dvorců, věk 29 1/2 roku. Nevěsta Pokorná Růžena bytem ve Vokovicích č.11, dcera Josefa Pokorného, rolníka ve Vokovicích č. 11 a Anny rozené Kautské z Holína č. 3, věk 20 let. 
 

Anna * 17.7.1893 - †3.8.1893; otec Holeček Václav majitel domu č. 18 v Horní Liboci; matka Pokorná Růžena

Vlastimila *2.9.1894; otec Holeček Václav hostinský v Horní Liboci č. 18; matka Pokorná Růžena

Václav *11.9.1895; otec Holeček Václav hostinský v Horní Liboci č. 18; matka Pokorná Růžena

†29.12.1895 zemřel náhle ve věku 50 let Václav Sýkora, hostinský. 

František *14.5.1897- †26.10.1897; otec Holeček Václav hostinský v Horní Liboci č. 18; matka Pokorná Růžena

Růžena *30.5.1898; otec Holeček Václav hostinský v Horní Liboci č. 18; matka Pokorná Růžena

Bohumil *7.9.1900; otec Holeček Václav hostinský v Horní Liboci č. 18; matka Pokorná Růžena