Č. p. 27

abiánská ulička a malebná ulička V domcích. To jsou překrásná místa v Liboci s typickou zástavbou drobných domků. Pravda, dnes již povětšinou zmodernizovaných a různě upravovaných, ale to je samozřejmé a přirozené. Právě na křižovatce zmíněných uliček je domek s č.p. 27, kde žila kdysi rodina Josefa Bryndy. 

Podle kroniky libocké byla držitelem nemovitosti v roce 1767 Anna, vdova po nebožtíku Jakubu Novotným. Nás ale zajímal nejvíce rod Josefa Bryndy a jeho vazba na rodinu Bryndových v č.p. 29. A s tím má citovaná Anna Novotná a Jakub Novotný určitou souvislost, neboť Josef Brynda, famulus [sluha, čeledín], v letech 1781 - 1784 je uváděn jako hrobník,  si vzal 9.2.1778 Magdalenu Novotnou, která byla pravě dítětem Anny a Jakuba. Dokazuje to záznam o narození  Marie Anny *27.3.1795.  Josef Brynda a Magdalena rozená Novotná měli ještě tato dítka: Barbora *4.12.1779; Josef *5.11. 1781,ten se oženil ∞ 19.8.1816  s Veronikou vdova po †Martinovi Rejtharovi, domkáři z Liboce č.p.29 . A její dceru Marii *2.3.1811 si vzal 9.2.1836  bratr Josefa Bryndy Jan Nepomuk *16.8.1801 , o dvacet let mladší než Josef. Ale pokračujme dalšími potomky Josefa a Magdaleny: Anna *19.2.1784; Václav *28.9.1785 - †29.3.1786; Václav *28.6.1788 - †15.4.1790; František *21.9.1790; Kateřina *1.4.1793; Marie Anna *21.3.1795; Josefa *7.3.1798.  Manželka Josefa Bryndy  Magdalena, zemřela †2.10.1819. Více jsem po rodině Bryndových z č.p. 27 nepátral.

Již v roce 1820 se v č.p.27 objevuje rodina  domkáře Jana Pose z č.p. 34.  Dne 20.1.1820 se oženil Jan Pos, syn po †Josefu Posovi, domkáři z Liboce a Magdaleny, rozené Klímové ( možná z ruzyňského mlýna). Vzal si za ženu Alžbětu, dceru Matěje Klundra, nádeníka z Hradiště či Hradiska, Hradištka (z kterého to bohužel nevím, ale pokusím se dohledat, mělo by to být někde u Poděbrad) a Kateřiny rozené Šlechtové. Těm se mimo jiné potomstvo narodila dcera Magdalena *15.1.1838, budoucí majitelka a manželka Václava Řezníčka.

Jan Pos, domkář a kostelník však zemřel †3.4.1848 ve věku 50 let na "pokažení plic" a 25.5.1851 si vdova Alžběta ( 53 let) vzala za manžela Josefa Těsnohlídka z Kláštera, dnes část obce Vilémov, zeměbrance "od druhého práporu", 34 !! let.

 Magdalena Posová *15.1.1838, dcera Jana a Alžběty a majitelka poloviny nemovitosti, se provdala 12.2.1861 za Václava Řezníčka, zednického tovaryše z Horní Liboce č.15, který se stal spoluvlastníkem.

Podle lisu vlastnictví v roce 1898 patřila nemovitost Josefu a Marii Vaisovým, v roce 1912 Václavu Najmanovi, v roce 1918 Josefě Najmanové, v roce 1924 Josefu Hájkovi a Barboře Hájkové. Pan JUC Mareš ve svých seznamech ještě uvádí pana Josefa Krejču

 

 
 

Rodina Bryndova z č.p. 27 v matričních záznamech

 

Stodůlky 7 9.2.1778 ženich Josef Brynda famulus [sluha, čeledín], nevěsta Magdalena Novotná.

Barbora *4.12.1779; otec Josef Brynda, operarius [nádeník], matka Magdalena

Josef *5.11. 1781; otec Josef Brynda, vespilio [hrobař], matka Magdalena

Anna *19.2.1784; otec Josef Brynda, vespilio [hrobař], matka Magdalena

Václav *28.9.1785 - †29.3.1786; otec Josef Brynda, nádeník, matka Magdalena

Václav *28.6.1788 - †15.4.1790; otec Josef Brynda, nádeník, matka Magdalena

František *21.9.1790; otec Josef Brynda, nádeník, matka Magdalena

Kateřina *1.4.1793; otec Josef Brynda, nádeník, matka Magdalena Novotná

Marieanna *21.3.1795; otec Josef Brynda domkář a nádeník; matka Magdalena, dcera po neb. Jakubovi Novotném, nádeníkovi a mateře Anny z Liboce.

Josefa *7.3.1798; otec Josef Brynda, nádeník, matka Magdalena rozená Novotná

Jan Nepomuk *16.8.1801; otec Josef Brynda, nádeník, matka Magdalena rozená Novotná

†2.10.1819 zemřela Magdalena, manželka Josefa Bryndy domkáře z Liboce ve věku 64 let, příčina úmrtí hlavnička [břišní tyfus]. 

Rodina Posova a další vlastníci

 

20.1.1820; Liboc 34; ženich Jan Pos, syn po †Josefovi Posovi, domkáři z Liboce a mateře Magdaleny, věk 24 let; nevěsta Alžběta, dcera Matěje Klundra, podruha ze vsi Hradiško a mateře Kateřiny, věk 20 let.

Magdalena *13.1.1838; otec Jan Pos, domkář, syn Josefa Pose a Magdaleny rozené Klímové; matka Alžběta, dcera Matěje Klundra nádeníka z Hradiška a matky Kateřiny rozené Šlechtové.

†3.4.1848 zemřel ve věku 50 let na "pokažení plic" Jan Pos 

Liboc 27; 25..5.1851; ženich Josef Těsnohlídek, zeměbranec od II. práporu, syn Josefa Těsnohlídka, pohodného z Kláštera č.d. 38 [dnes část obce Vilémov] a matky Veroniky rozené Oberreitrové. Nevěsta Posová Alžběta vdova po Janu Posovi domkáři z Liboce č.d. 27, dcera Matěje Klundra z Hradiška č.d. 27 a matky Kateřiny rozené Šlechtové.

12.2.1861 Horní Liboc 15, Dolní Liboc 27; ženich Řezníček Václav tovaryš zednický a domkář v horní Liboci č.d. 15 syn Jana Řezníčka, domkáře z Hostivaře č.d. 69 (syna †Václava Řezníčka, domkáře z horní Liboce č.d. 15 a matky Veroniky rozené Šestákové z Liboce č.d. 28) a manželky jeho Marie rozené Loučkové. Nevěsta: Pošová Magdalena, ozůstalá dcera po Janovi Pošovi z Dolní Liboce a manželky Alžběty rozené Klundrové.

Zápis v pozemkové knize č.p. 27: Alžběta ovdovělá Pos, nyní podruhé vdaná: Těsnohlídek, rozená 1791 zdědila po prvním manželovi Janu Posovi dvě vedle sebe stojící chaloupky pod jedním číslem. Manžel druhý Josef Těsnohlídek narozen v obci Klášter-Vilémov; jest 3. dubna do obce Liboc za příslušníka přijat; Dcera Magdalena Pos 1838  [ s přispěním p. Jaroslava Valeše, nynějšího vlastníka]

List vlastnický č.p. 27 [ s přispěním p. Jaromíra Valeše, nynějšího vlastníka]